แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ถือเป็นความสำคัญของทุกคนที่จะไขว่คว้าความรู้นี้ด้วยตัวเอง ซึ่งความสำคัญของการเรียนรู้นั้นเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเองความรู้ ความคิด วิทยาการและประสบการณ์

แหล่งเรียนรู้ไหนบ้างที่เข้าถึงได้ง่ายๆ
1.แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เช่น ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ เป็นต้น
-แหล่งการศึกษาตลอดชีวิตที่ประชาชนสามารถหาความรู้ต่างๆได้ตลอดเวลา
-ส่งเสริมให้ชุมชนและสังคม มีแหล่งการเรียนรู้เพื่อการศึกษาที่หลากหลาย
-เครื่องมือที่สำคัญของบุคคลแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง

2.แหล่งเรียนรู้สถานศึกษา เช่น ห้องสมุด ห้องมัลติมีเดีย ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนศึกษา เป็นต้น
-เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
-จัดระบบและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้
-มีทักษะการเรียนรู้ เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และเรียนรู้ด้วยตนเอง